Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179R „L” - lokalnej Dulcza Wielka – Żarówka – Jastrząbka Stara, km 4+452,00÷5+149,19 i km 5+168,78÷10+232,00 w miejscowości Dulcza Wielka i Żarówka.

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

RYNEK 32

39-310 Radomyśl Wielki                                             

BI.IV.6220.6.9.2019                                                                       Radomyśl Wielki dnia 04-10-2019r.

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust 1 w związku z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r, poz. 2081 – t.j.) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096  – t.j.) – zwanym dalej K.p.a,

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO
ZAWIADAMIA

że w dniu 04-10-2019r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1179R „L” - lokalnej Dulcza Wielka – Żarówka – Jastrząbka Stara, km 4+452,00÷5+149,19 i km 5+168,78÷10+232,00 w miejscowości Dulcza Wielka i Żarówka.

Teren inwestycji będzie obejmował działki nr ewid:

  • 1308 położoną w miejscowości Dulcza Wielka,
  • 3553, 3554, 453/7, 2527/6, 3526/2, 3555, 3556, 3557/1, 3566/1, 3567/7, 3575, 3527/1, 3527/2 położone w miejscowości Żarówka.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu.

            Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 5 w godzinach od 730  do 1530.

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20 stosuje się przepis art. 49 K.p.a.

Zgodnie z art. 49 K.p.a. „strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia”.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 04-10-2019r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim w sołectwie Dulcza Wielka i Żarówka a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału

Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 

4 października 2019