Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotyczące o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przedsięwzięcia pod nazwą: „„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11, dn 63 o długości ok. 65 mb” na działce nr ewid. 1416/1 położonej w Radomyślu Wielkim oraz na działce nr ewid. 1752/7 położonej w miejscowości Dulcza Mała .

BURMISTRZ                                                                         Radomyśl Wielki dnia 25-10-2019r.
Radomyśla Wielkiego
Rynek 32
39-310 Radomyśl Wielki
BI.IV.6733.152.7.2019

Obwieszczenie

o zebranych dokumentach i materiałach przed

wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 2096), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. U. 2018, poz. 1945 – tekst jednolity ) Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim obwieszcza, że:

- Nadzór Wodny w Dąbrowie Tarnowskiej pismem znak KR.4.1.436.681.2019.EZ z dnia 26-09-2019r. poinformował tutejszy organ, że na terenie objętym inwestycją pod nazwą „Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11, dn 63 o długości ok. 65 mb” na działce nr ewid. 1416/1 położonej w Radomyślu Wielkim oraz na działce nr ewid. 1752/7 położonej w miejscowości Dulcza Mała  występują urządzenia melioracji wodnych – podziemna sieć drenarska, w związku z czym wszystkie roboty inwestycyjne musza być wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia  20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U z 2018r. poz. 2268),

- Starosta Powiatu Mieleckiego w ciągu 14 dni od otrzymania pisma (znak BI.IV.6733.152.5.2019 z dnia 07-10-2019r.) w sprawie uzgodnienia projektu decyzji dla w/w inwestycji nie zajął stanowiska,  a więc zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym uzgodnienie uważa się za dokonane.

            Ponadto zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadamia się o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: „„Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11, dn 63 o długości ok. 65 mb” na działce nr ewid. 1416/1 położonej w Radomyślu Wielkim oraz na działce nr ewid. 1752/7 położonej w miejscowości Dulcza Mała . Jednocześnie informuje  się  o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie.

            Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 5, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 14 680-89-16, w terminie 7 dni od daty ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

            Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu  25-10-2019r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Radomyśl Wielki a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska

i Gospodarki Komunalnej

 

 

25 października 2019