Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o ustaleniu decyzji celu publicznego dla inwestycji obejmującej : przebudowę i rozbudowę obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Partynia gm. Radomyśl Wielki .

Radomyśl   Wielki  dnia 28-10-2019r.

BI. II 6733. 27.  2019

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz.2096 t.j.  ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2018 r. poz. 1945 j.t )

BURMISTRZ    RADOMYŚLA   WIELKIEGO

obwieszcza:

że  decyzją tego organu znak: BI.II.6733.27.2019r. z dnia 28-10-2019r.  ustalono    decyzje celu publicznego    dla  inwestycji obejmującej  : przebudowę i rozbudowę obiektu Środowiskowego Domu Samopomocy w Pniu wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną  na terenie obejmującym nieruchomość o nr ewid.   258   w  miejscowości   Partynia       gm. Radomyśl Wielki .

  Zawiadamia się strony postępowania poprzez  obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim   oraz  w  miejscowości  Partynia      -  Gmina Radomyśl Wielki .

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim  w Radomyślu Wielkim, pokój nr 3 w ciągu 7 dni od dnia 28-10--2019r.  w godzinach pracy Urzędu  lub  telefonicznie (14) 6807053.

ZAWIESZONO

na tablicy ogłoszeń

dnia 28-10-2019r.

ZDJĘTO

dnia ………………………….

Podpis …………………………….

Burmistrz  Radomyśla  Wielkiego

/-/ inż. Józef  Rybiński

 

  1. Tablica   ogłoszeń w  miejscowości    Pień, Partynia .        .       
  2. Tablica  ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Radomyślu Wielkim
  3. a/a
28 października 2019