Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na :„ przebudowie mostu na potoku Jamnica w miejscowości Żarówka w ciągu drogi powiatowej Nr 1179 R Dulcza Wielka- Żarówka- Jastrząbka Stara , km 6 + 937 w miejscowości Żarówka gm. Radomyśl Wielki

BI. II. 6733. 28 . 2019r.

     Radomyśl Wielki dn. 28-10-2019r.

Obwieszczenie

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. –Kodeksu postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018, poz. 2096t.j. ), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r.  poz. 1945 j.t.) .

                       Burmistrz Radomyśla Wielkiego

                                 o b w i e s z c z a  :

że  decyzją tego organu znak: BI.II. 6733.28 .2019r. z dnia 28-10-2019r. ustalono  lokalizację inwestycji celu publicznego dla  inwestycji  polegającej na : przebudowie mostu na potoku Jamnica w miejscowości Żarówka  w ciągu drogi powiatowej Nr 1179 R Dulcza Wielka- Żarówka- Jastrząbka Stara  , km 6 + 937 na działkach nr ewid. 1700/6, 3555, 3556, 356/1, 3527/1, 3527/21, 1278, 1703/1, 1279/2,  w miejscowości Żarówka gm. Radomyśl Wielki  

Zainteresowani mogą zapoznać się z wyżej wymienioną decyzją i załącznikiem graficznym  w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim – Rynek 32, pokój nr 3 w ciągu 14 dni licząc od dnia  28-10-2019r.   w godzinach   pracy   Urzędu.

 
 

ZAWIESZONO

na tablicy ogłoszeń

dnia 28-10-2019r.

ZDJĘTO

dnia ………………………….

Podpis …………………………….

 

                                              

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                  BURMISTRZ

RADOMYŚLA    WIELKIEGO

 

1. Tablica  ogłoszeń  w   miejscowości  Żarówka     .

2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim

3. a/a

28 października 2019