Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 2683 w obrębie geodezyjnym Podborze, gmina Radomyśl Wielki.

            BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

              RYNEK 32

39-310 RADOMYŚL WIELKI                                                         

BI.IV.6220.7.7.2019                                                                               Radomyśl Wielki dnia 21-11-2019r.

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust 1 w związku z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r, poz. 2081 – tekst jednolity) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 2096),

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO
ZAWIADAMIA

że w dniu 21-11-2019r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej nr 1 o mocy do 1 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków  nr 2683 w obrębie geodezyjnym Podborze, gmina Radomyśl Wielki.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Firma PV 130 Sp. z o.o., ul. Jasna 14/16A, 00-041 Warszawa reprezentowana prze pełnomocnika Sławomira Radkowskiego.

            Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 5 w godzinach od 730  do 1530.

               Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w dniu        21-11-2019r. na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w sołectwie Podborze, w Radomyślu Wielkim a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim www.radomyslwielki.pl.

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału

   Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej     

           

 

 

 

 

21 listopada 2019