Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i wystąpieniu do organów opiniujących dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „PARTYNIA” o mocy do 2 MW na działce nr ewid. 153 położonej w miejscowości Partynia.

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

OŚiGK.I.6220.10.1.2019                                                                                Radomyśl Wielki dnia 09-12-2019r.

O B W I E S Z C Z E N I E

o wszczęciu postępowania i  wystąpieniu do organów opiniujących

Na podstawie art. 61 § 1 i § 4, art. 49 i art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego /t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2096/, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  /t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 2081/,

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

ZAWIADAMIA:

 1. że w dniu 22-11-2019r. na wniosek Firmy EPLANT 19 Sp. z o.o., ul. Salwatorska 14/310,  30-109 Kraków reprezentowanej przez pełnomocnika Dagmarę Pleśniarską pracownika Firmy ALSEVE INNOWACJE S.A. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „PARTYNIA” o mocy do 2 MW na działce nr ewid. 153 położonej  w miejscowości Partynia.
 2. Jednocześnie wg kompetencji zgodnie z art. 106 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r. poz. 2096 t.j.) oraz art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 – tekst jednolity) tutejszy organ wystąpi o wydanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla ww. przedsięwzięcia na podstawie  § 3 ust. 1 pkt. 54 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia  10-09-2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (Dz. U. z 2019r., poz. 1839 – t.j.) mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Jednocześnie informuję:

 1. Organami opiniującymi otrzymującymi pełną dokumentację zgodnie z art. 64 ust. 1, pkt. 1, 2 i 4 ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko są:
  • Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Al. Józefa Piłsudzkiego 38, 35-001 Rzeszów,
  • Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu, ul. M.C. Skłodowskiej 8, 39-300 Mielec,
  • Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków.
 2. o możliwości zapoznania się z dokumentacją w tej sprawie oraz możliwości składania uwag i wniosków w Referacie Budownictwa  i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32 w pokoju nr 5 w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530  lub telefonicznie 14 680-89-16 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia,
 3. o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium,
 4. że zgodnie z art. 35 §5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu,
 5. że zgodnie z art. 41 §1 k.p.a. w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym elektronicznego; zgodnie z §2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w  §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny,
 6. że zgodnie z art. 49 k.p.a. w związku z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 7. że zgodnie z art. 78 ust. 4 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko niewydanie przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu opinii, traktuje się jako brak zastrzeżeń.
 8. że niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 05-11-2019r. poprzez zamieszczenie:
 • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielki, Rynek 32,
 • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl),
 • w miejscu realizacji przedsięwzięcia w sołectwie Partynia.

Z up. Burmistrza

/-/ Jarosław Godek

Zastępca Burmistrza

 

 

 

9 grudnia 2019