Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotycząca zamieszczenia w publicznie dostępnym wykazie danych o środowisku wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej instalacji pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej "PODBORZE 1" o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 3517/5 położonej w miejscowości Podborze.

         Burmistrz
 Radomyśla Wielkiego

39-310 Radomyśl Wielki
           Rynek32
     powiat mielecki

OŚiGK.I.6220.11.1.2019                                                                           Radomyśl Wielki, dnia 11-12-2019r.

Informacja Burmistrza Radomyśla Wielkiego

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

działając na podstawie art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz    o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 – tekst jednolity) podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych www.system.sios.pl/search pod numerem 144/2019 wniosku Firmy FOTOSUN Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Dębicy w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej "PODBORZE 1" o  łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą na działce nr ewid. 3517/5 położonej w miejscowości Podborze.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Burmistrz Radomyśla Wielkiego, a  organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień jest  Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mielcu oraz organ właściwy do wydania oceny wodnoprawnej, o której mowa w przepisach ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne.

Niniejsza informacja zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 11-12-2019r. poprzez zamieszczenie:

  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielki, Rynek 32,
  • na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl),
  • w miejscu realizacji przedsięwzięcia w sołectwie Podborze oraz w sołectwie Partynia.

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

 

 

                                  

                                                                      

    

11 grudnia 2019