Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stacji transformatorowej kontenerowej, sieci energetycznej kablowej średniego i niskiego napięcia oraz przyłącza energetycznego kablowego niskiego napięcia wraz z przebudową sieci energetycznej kablowej niskiego napięcia oraz rozbiórka sieci energetycznej napowietrznej średniego, niskiego napięcia i stacji transformatorowej słupowej. Teren w/w inwestycji będzie obejmował swym zasięgiem następujące działki: 366/14, 891, 256, 361/2, 366/16, 366/12, 382/3, 382/4, 371/5, 363/2, 360, 362/2, 366/11, 359, 371/1 położone w Radomyślu Wielkim.

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

BI.IV.6733.209.1.2019                                    Radomyśl Wielki 30-12-2019r.     

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2018r., poz. 2096)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz. 1945 – j.t.),

Burmistrz Radomyśla Wielkiego   informuje:

że w dniu  17-12-2019r. zostało wszczęte na wniosek: TAURON Dystrybucja S.A.  z siedzibą w Krakowie, ul. Podgórska 25, 31-035 Kraków, oddział w Tarnowie, ul. Lwowska 72-96b, 33-100 Tarnów reprezentowanej przez pełnomocnika Krzysztofa Rybus postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania  inwestycyjnego pod nazwą: Budowa stacji transformatorowej kontenerowej, sieci energetycznej kablowej średniego i niskiego napięcia oraz przyłącza energetycznego kablowego niskiego napięcia wraz z przebudową sieci energetycznej kablowej niskiego napięcia oraz rozbiórka sieci energetycznej napowietrznej średniego, niskiego napięcia i stacji transformatorowej słupowej. Teren w/w inwestycji będzie obejmował swym zasięgiem następujące działki: 366/14, 891, 256, 361/2, 366/16, 366/12, 382/3, 382/4, 371/5, 363/2, 360, 362/2, 366/11, 359, 371/1 położone w Radomyślu Wielkim.

 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z  dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego pisma w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 5, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 14 680-89-16 lub pocztą elektroniczną na adres: p.stachowicz@radomyslwielki.pl.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu  30-12-2019r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Radomyśl Wielki a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

Z up. Burmistrza

/-/ Jarosław Godek

Z-ca Burmistrza

 

30 grudnia 2019