Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (ponowne).

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

RYNEK 32

39-310 RADOMYŚL WIELKI

BI.IV.6220.5.36.2018

Radomyśl Wielki, dnia 30-01-2020r.

Obwieszczenie

o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  i rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w ramach postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (ponowne)

Burmistrz Radomyśla Wielkiego, działając na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r. poz. 2081 – t.j.) – zwanej dalej ustawą OOŚ,

informuje

o rozpoczęciu ponownej procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie dwóch obiektów do chowu brojlera kurzego w łącznej obsadzie powyżej 210 DJP z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 187/1, 188/2, 191 położonych w miejscowości Radomyśl Wielki - Wólka Dulecka", w związku z

 1. przedłożeniem przez Inwestora:
 • wyjaśnienia z dnia 06-09-2018r do wniosków mieszkańców w odpowiedzi na pismo Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 17-08-2018r. znak BI.IV.6220.5.9.2018,
 • wyjaśnienia z dnia 01-10-2018r do wniosków mieszkańców w odpowiedzi na pismo Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 10-09-2018r. znak BI.IV.6220.5.10.2018,
 • uzupełnieniem z dnia 02-10-2018r. do raportu w odpowiedzi na pismo PPIS w Mielcu z dnia   06-09-2018r. nr PSNZ.4542.4.1.2018,
 • uzupełnieniem z dnia 09-10-2018r. do raportu w odpowiedzi na pismo RZGW w Krakowie z dnia 07-09-2018r. nr KR.RZŚ.435.97.2018.AR,
 • uzupełnieniem z dnia 10-01-2019r. do raportu w odpowiedzi na pismo RDOŚ w Rzeszowie z dnia   08-11-2018r. nr WOOŚ.4221.11.4.2018.AK.14,
 • uzupełnieniem z dnia 26-07-2019r. do raportu w odpowiedzi na pismo RDOŚ w Rzeszowie z dnia  26-04-2019r. nr  WOOŚ.4221.11.4.2018.AK.26,
 • uzupełnieniem z dnia 27-09-2019r. do raportu w odpowiedzi na pismo RDOŚ w Rzeszowie z dnia  26-08-2019r. nr  WOOŚ.4221.11.4.2018.AK.32,
 • uzupełnieniem z dnia 22-11-2019r. do raportu w odpowiedzi na pismo Marszałka Województwa Podkarpackiego  w Rzeszowie z dnia 04-10-2019r. nr OS-I.7220.10.2018.MD,
  1. otrzymaniem Opinii Sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu nr PSNZ.4542.4.2018 z dnia 12-10-2018r.,
  2. uzgodnieniem warunków realizacji przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie   z dnia  06-11-2018r. znak KR.RZŚ.435.97.2018.AR,  który swoje stanowisko podtrzymał w związku                z otrzymanymi uzupełnieniami raportów – postanowienie RZGW w Krakowie z dnia 13-12-2019r., znak KR.RZŚ.435.961.2019.BG,
  3. otrzymaniem opinii Marszałka Województwa Podkarpackiego znak OS-I.7220.10.2018.MD z dnia 24-09-2018r.,  który swoje stanowisko podtrzymał w związku z otrzymanymi uzupełnieniami raportów - postanowienie Marszałka z dnia 10-12-2019r. znak OS-I.7220.10.2018.MD,
  4. uzgodnieniem warunków realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowieniem znak WOOŚ.4242.11.4.2019.AK.35 z dnia 03-12-2019r.,

Postępowanie w niniejszej sprawie zostało wszczęte w dniu 09-07-2018r. na wniosek Inwestora:  Wojciecha Pasieczyńskiego reprezentowanego przez pełnomocnika Piotra Wędrychowskiego, De Heus Sp. z o.o., ul. Lotnicza 21b, 99-100 Łęczyca.

Na podstawie art. 79 ust. 1 ustawy OOŚ, przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, organ właściwy do jej wydania zapewnia możliwość udziału społeczeństwa w postępowaniu, w ramach którego przeprowadza ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Udział ten, zgodnie z przepisem art. 29 w/w ustawy OOŚ przysługuje „każdemu”.

Udział społeczeństwa przed uzupełnieniami raportu oraz uzyskaniem opinii sanitarnej, opinii organu właściwego do wydania pozwolenia zintegrowanego (w tym przypadku Marszalka Województwa Podkarpackiego) i uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Dyrektora Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie został zapewniony przez okres 30 dni w terminie od 08-08-2018r. do 07-09-2018r.

Ponadto, na podstawie art. 33 ustawy OOŚ, informuję o możliwości ponownego zapoznania się                                   z dokumentacją sprawy (w tym z: wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej wraz z załącznikami, wystąpieniami i opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu, wystąpieniami i opiniami Marszałka Województwa Podkarpackiego, wystąpieniami i postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, wystąpieniami i postanowieniami Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie, raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniami i wyjaśnieniami oraz o możliwości ponownego składania uwag i wniosków w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy Urzędu w terminie 30 dni, tj. od 30 stycznia 2020r. do 29 lutego 2020r.

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy OOŚ uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym (na adres: p.stachowicz@radomyslwielki.pl).

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie dwóch obiektów do chowu brojlera kurzego w łącznej obsadzie powyżej 210 DJP z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ewid. 187/1, 188/2, 191 położonych w miejscowości Radomyśl Wielki - Wólka Dulecka".

Jednocześnie informuję, iż na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy OOŚ decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie zostanie wydana przez Burmistrza Radomyśla Wielkiego, w związku    z zasięgnięciem opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu, opinii Marszalka Województwa Podkarpackiego i uzgodnieniem przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Dyrektora regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 30-01-2020r. poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, na tablicy ogłoszeń w sołectwie Zdziarzec oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia  w miejscowości Radomyśl Wielki.

Z up. Burmistrza

/-/ Jarosław Godek

Z-ca Burmistrza

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 stycznia 2020