Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej „POPDBORZE 1” o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 3517/5 w obrębie geodezyjnym Podborze

BURMISTRZ                                                  

RADOMYŚLA WIELKIEGO

RYNEK 32

39-310 RADOMYŚL WIELKI

OŚiGK.I.6220.11.4.2019                                                                        Radomyśl Wielki dnia 28-02-2020r.

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust 1 w związku z art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r, poz. 283 – tekst jednolity) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 256),

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO
ZAWIADAMIA

że w dniu 28-02-2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej „POPDBORZE 1” o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 3517/5 w obrębie geodezyjnym Podborze, gmina Radomyśl Wielki.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Firma FOTOSUN Sp. z o.o. Sp.k. z Dębicy, ul. 23 Sierpnia 30.

            Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 5  w godzinach od 730  do 1530.

                        Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu  28-02-2020r. poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Podborze.

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału

Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

           

 

 

 

 

28 lutego 2020