Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotyczące zawiadomienia stron postępowania o zebranym materiale dowodowym niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanej instalacji pod nazwą:

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

OŚiGK.I.6220.10.4.2019                                                         Radomyśl Wielki, dnia 09-03-2020r.

O B W I E S Z C Z E N I E

            Działając na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2020r., poz. 283 –  t.j.)  w związku z art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 – t.j.), w związku z wnioskiem Firmy EPLANT 19 Sp. z o.o., ul. Salwatorska 14/310, 30-109 Kraków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych „PARTYNIA” o mocy do 2 MW wraz z niezbędną  infrastrukturą na działce nr ewid. 153 położonej w miejscowości Partynia;

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

zawiadamiam strony postępowania,

że w toku prowadzonego postepowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy, niezbędny do wydania w/w decyzji.

            Z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie obejmującą m. in. Kartę informacyjna przedsięwzięcia wraz z załącznikami można się zapoznać w terminie 3 dni od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 5, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 14 680-89-16.

            Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

            Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy i po tym okresie zostanie wydana decyzja administracyjna.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 09-03-2020r. poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Partynia.

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału

Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 

9 marca 2020