Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotyczące wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowane instalacji pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2707 w obrębie geodezyjnym Podborze, gmina Radomyśl Wielki.

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

RYNEK 32

39-310 RADOMYŚL WIELKI                                                         

OŚiGK.I.6220.12.5.2019                                                                  Radomyśl Wielki dnia 10-03-2020r.

OBWIESZCZENIE

Działając zgodnie z art. 38 ust 1 w związku z art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r, poz. 283 – t.j.) oraz z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256  – t.j.),

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO
ZAWIADAMIA

że w dniu 10-03-2020r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną na działce oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2707 w obrębie geodezyjnym Podborze, gmina Radomyśl Wielki.

Inwestorem planowanego przedsięwzięcia jest Firma FOTOSUN Sp. z o.o., Sp.k., ul. 23 sierpnia 30, 39-200 Dębica.

            Z treścią w/w decyzji oraz dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu oraz Dyrektora Zarządu  Zlewni w Sandomierzu można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 5 w godzinach od 730  do 1530.

            Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 10-03-2020r. poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz  w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Podborze.

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

 

10 marca 2020