Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotyczące informacji o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki na lata 2019 – 2023 - aktualizacja".

BURMISTRZ                                                                       Radomyśl Wielki, dnia 12-03-2020r.

RADOMYŚLA WIELKIEGO

RYNEK 32

39-310 Radomyśl Wielki

OŚiGK.I.6235.3.2020

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZ RADOMYŚLA WIELKIEGO

Na podstawie art. 48 ust. 4, ust. 7  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 t.j.), Burmistrz Radomyśla Wielkiego;

podaje do publicznej wiadomości informację 

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu pn.: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki na lata 2019 – 2023 - aktualizacja".

UZASADNIENIE

            „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki na lata 2019 – 2023 - aktualizacja" jest dokumentem kierunkowym, opracowanym w celu oczyszczenia Gminy z azbestu w sposób przewidziany prawem z zachowaniem bezpieczeństwa dla zdrowia ludzi i środowiska.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji                o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 – t.j.) organy opracowujące projekty dokumentów, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt. 2, oraz projekty zmiany takiego dokumentu - mogą, po uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i 58, odstąpić od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli uznają, iż realizacja postanowień takiego dokumentu albo jego zmiany nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, w tym na obszary NATURA 2000.

Wobec powyższego, Burmistrz Radomyśla Wielkiego pismami z dnia 23-01-2020r. znak: OŚiGK.I.6235.1.2020 oraz OŚiGK.I.6235.2.2020 zwrócił się odpowiednio do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie oraz do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie o uzgodnienie odstąpienia od strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki na lata 2019 – 2032 - aktualizacja".

Pismem z dnia 28-01-2020r. znak: SNZ.9020.1.4.2020.RD Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie wezwał tutejszy organ do sprecyzowania zakresu i rodzaju zagadnień objętych aktualizacją dokonaną w dokumencie pod nazwą: „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki na lata 2019 – 2032 - aktualizacja". Burmistrz Radomyśla Wielkiego pismem z dnia 11-02-2020r. znak OŚiGK.I.6235.1.1.2020 złożył wyjaśnienia do PPWIS w Rzeszowie na temat przeprowadzenia aktualizacji Gminnego programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na lata 2019 – 2032. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie po otrzymaniu w/w uzupełnienia uzgodnił w zakresie sanitarno – epidemiologicznym odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu o którym mowa powyżej. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem z dnia 25-02-2020r. znak: WOOŚ.410.1.2.2020.AP.2 uzgodnił odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki na lata 2019 – 2032 - aktualizacja".

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020r., poz. 283 – t.j.) przy odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wzięto pod uwagę następujące uwarunkowania:

1. CHARAKTER DZIAŁAŃ PRZEWIDZIANYCH W DOKUMENCIE

a)    stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć, w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć

      Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki na lata 2019 – 2032 - aktualizacja zakłada następujące cele:

Ø  oszacowanie ilości azbestu i wyrobów azbestowych na terenie Gminy Radomyśl Wielki,

Ø  przygotowanie harmonogramu działań w zakresie bezpiecznego usunięcia z terenu Gminy wyrobów azbestowych,

Ø  usunięcie wyrobów azbestowych poprzez dofinansowywanie tego rodzaju przedsięwzięć z wykorzystaniem dostępnych środków finansowych,

Ø  edukację mieszkańców gminy o szkodliwości azbestu dla zdrowia człowieka,

Ø  informowanie mieszkańców o obowiązkach w zakresie prawidłowego postępowania            z wyrobami zawierającymi azbest,

Ø  rozpowszechnianie prawidłowych metod usuwania wyrobów zawierających azbest,

Ø  mobilizowanie właścicieli posesji, na terenie których występuje azbest do usunięcia tych wyrobów zgodnie z przepisami prawa.

Z programem tym związane są następujące rodzaje przedsięwzięć:

Ø  demontaż wyrobów zawierających azbest,

Ø  transport tych wyrobów do miejsc unieszkodliwiania.

Wymienione przedsięwzięcia nie są wymienione w Rozporządzeniu Rady Ministrów  z 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko            (Dz. U.  z 2019r., poz.1839).

Wyroby zawierające azbest, występujące na terenie Gminy Radomyśl Wielki, to głównie płyty faliste oraz płyty płaskie azbestowo-cementowe występujące w formie pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych lub budynkach zabudowy gospodarczej. Szacunkowa ilość odpadów zawierających azbest wymagających usunięcia z terenu Gminy to ponad 5 468 Mg. Na terenie Gminy nie ma i nie planuje się powstania instalacji do przetwarzania wyrobów zawierających azbest ani składowiska odpadów azbestowych.

b) powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach

            Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki jest spójny z Planem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Realizuje wszystkie założenia i terminy zawarte w programie krajowym, ale także w planach gospodarki odpadami różnych szczebli (powiatowym i gminnym), które zakładały powstanie tego dokumentuj ego wdrożenie i realizację przyjętych założeń.

c)  przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu
wspierania zrównoważonego rozwoju oraz we wdrażaniu prawa wspólnotowego w dziedzinie
ochrony środowiska.

Tematyki azbestu i wyrobów zawierających azbest dotyczą następujące dyrektywy:

Ø  dyrektywa Rady 87/217/EWG z 19.03.1987r. w sprawie ograniczania zanieczyszczenia środowiska azbestem i zapobiegania temu zanieczyszczeniu,

Ø  dyrektywa Rady 96/61/WE z 24.09.1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli.

            Regulacje zawarte w powyższych przepisach wdrożone są w krajowych ustawach i rozporządzeniach, które były podstawą opracowania Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki na lata 2019-2032 - aktualizacja.

d) powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska.

Realizacja założeń programu przyczyni się do zmniejszenia skali problemów dotyczących ochrony środowiska w zakresie:

Ø  świadomości ekologicznej mieszkańców,

Ø  prawidłowego i zgodnego z prawem usunięcia i zagospodarowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest,

Ø  ograniczenia emisji substancji niebezpiecznych do środowiska.

2. RODZAJ I SKALA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

a) prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność
oddziaływań.

         Użytkowanie wyrobów azbestowych na obszarze Gminy Radomyśl Wielki przez cały czas stanowi potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Jedynie ich całkowite usunięcie pozwoli na eliminację tego zagrożenia.

         Realizacja prac związanych z demontażem i usunięciem wyrobów zawierających azbest musi odbywać się zgodnie z wszystkimi zasadami i warunkami, jakie określone są w przepisach dotyczących tej problematyki. Tylko odstępstwa od tych warunków spowodują wystąpienie szkodliwego oddziaływania azbestu i pyłu azbestowego na środowisko i zdrowie ludzi.

         Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki na lata 2019-2032 - aktualizacja nie dopuszcza innych form usunięcia odpadów azbestowych poza tymi, jakie dopuszczają przepisy prawne w tym zakresie. W związku z tym prawdopodobieństwo wystąpienia negatywnych oddziaływań związanych z usuwaniem azbestu z terenu Gminy Radomyśl Wielki jest niewielkie.

b) prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych

            Prawdopodobieństwo   oddziaływań   skumulowanych  jest   niewielkie,   bowiem   Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki na lata 2019- 2032 - aktualizacja zakłada etapowość w usuwaniu azbestu, uzależnioną od wyników oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest. Zakłada się demontaż pokryć dachowych w następującej kolejności:

Ø  lata 2019-2021 demontaż pokryć dachowych wykonanych z azbestu wykazującego

      I stopień pilności,

Ø  lata 2022-2026 demontaż pokryć dachowych wykonanych z azbestu wykazującego

        II stopień pilności,

Ø  lata 2026-2032 demontaż pokryć dachowych wykonanych z azbestu wykazującego

        III stopień pilności.

Biorąc pod uwagę następujące fakty:

Ø  niewielkie emisje związane z demontażem pokryć dachowych i ich transportem na składowisko (w przypadku odpadów z Gminy Radomyśl Wielki zakłada się ich transport na składowisko w Młynach oraz w Pysznicy),

Ø  odległość Gminy Radomyśl Wielki od granic z państwami sąsiadującymi z Polską należy przyjąć, że prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływania transgranicznego jest zerowe.

c) prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska

            Azbest jest materiałem niebezpiecznym, który stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi tylko            w określonych przypadkach (np. gdy zostanie uszkodzony). Obecny stan wiedzy o azbeście oraz normy obowiązujące przy jego stosowaniu, demontowaniu, usuwaniu i transportowaniu sprawiają że sposób postępowania z tymi wyrobami może wykluczyć negatywne jego oddziaływanie na środowisko i zdrowie człowieka. Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki na lata 2019-2032 - aktualizacja nie dopuszcza innych form usunięcia odpadów azbestowych poza tymi, jakie dopuszczają przepisy prawne w tym zakresie. Ponadto, zakłada prowadzenie prac demontażowych wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy, dysponujące ważnymi zezwoleniami i z zachowaniem wszystkich procedur wynikających z przepisów prawa.

W związku z powyższym prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla środowiska jest niewielkie.

3. CECHY OBSZARU OBJĘTEGO ODDZIAŁYWANIEM NA ŚRODOWISKO

Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki obejmuje tereny zabudowane. Na obszarze Gminy znajdują się obiekty chronione, które nie będą narażone na uciążliwości związane z usuwaniem azbestu.

Realizacja założeń Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki na lata 2019-2032 - aktualizacja nie jest sprzeczna z celami ochrony poszczególnych form, nie stanowi również żadnego z zagrożeń zidentyfikowanych dla poszczególnych obszarów.

Mając na uwadze powyższe uwarunkowania należy uznać, że realizacja postanowień „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Radomyśl Wielki" nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko. Tym samym odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko tego dokumentu jest w pełni zasadne.

Z dokumentacją sprawy w tym opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 5 w godzinach od 730  do 1530.

Niniejsza informacja zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu 12-03-2020r. poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim.

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

 

12 marca 2020