Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o ustaleniu decyzji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11, dn. 63 o długości ok. 376 mb, na części działek nr 2078, 2080, 2540/1, 2540/2, 2081, 2539, 2538/1, 2537, 2536 położonych w miejscowości Ruda.

BURMISTRZ                                                                                       Radomyśl Wielki 17-03-2020 r.
Radomyśla Wielkiego
Rynek 32   
39-310 Radomyśl Wielki

BI.II.6733.10.2020.JJ

Obwieszczenie

 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. 2020, poz. 256), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 – tekst jednolity), Burmistrz Radomyśla Wielkiego  obwieszcza, że decyzją znak: BI.II.6733.10.2020 z dnia 17-03-2020 r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia  PE 100 SDR 11, dn. 63 o długości ok. 376 mb, na części działek nr 2078, 2080, 2540/1, 2540/2, 2081, 2539, 2538/1, 2537, 2536 położonych w miejscowości Ruda.

Inwestorem w/w inwestycji jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie – Oddział w Jaśle, ul. Floriańska 112.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej,
w terminie 14 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 5, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: j.jagoda@radomyslwielki.pl

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu  17-03-2020r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Radomyśl Wielki a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

 

 

/-/ Jarosław Jagoda       

         Inspektor

17 marca 2020