Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o ustaleniu decyzji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11dn. 63 na działkach nr ewid. 1665/16, 1665/15, 1665/14, 1665/13 położonych w miejscowości Radomyśl Wielki gmina Radomyśl Wielki

BURMISTRZ                                                                                                  Radomyśl Wielki 02-04-2020 r.
Radomyśla Wielkiego
Rynek 32   
39-310 Radomyśl Wielki

BI.II.6733.12.2020

Obwieszczenie

 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. 2020, poz. 256), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 – tekst jednolity), Burmistrz Radomyśla Wielkiego  obwieszcza, że decyzją znak: BI.II.6733.12.2020 z dnia 02-04-2020 r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100 SDR 11dn. 63 na działkach nr ewid. 1665/16, 1665/15, 1665/14, 1665/13  położonych w miejscowości  Radomyśl Wielki, gmina Radomyśl Wielki. Inwestorem w/w inwestycji jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Oddział w Jaśle, ul. Floriańska 112.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 14 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 5, w godz. 7.30 - 15.00, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@radomyslwielki.pl

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 02-04-2020r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Radomyśl Wielki a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

 

 

           Burmistrz Radomyśla Wielkiego

        /-/ inż. Józef Rybiński

2 kwietnia 2020