Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o przystąpieniu do sporządzania V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Radomyśl Wielki

BI.II.6720.1.2020                                                                     Radomyśl Wielki 2020-04-20                                                  

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO

 

o przystąpieniu do sporządzania V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Radomyśl Wielki

 

Na podstawie art. 11 pkt.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j., Dz. U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Radomyślu Wielkim uchwały Nr XVII/129/2020 z dnia 25 lutego 2020 roku o przystąpieniu do sporządzania V zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Radomyśl Wielki, obejmującej obszar położony w południowej części Miasta Radomyśl Wielki – obręb ewidencyjny Wólka Dulecka oraz w miejscowości Zdziarzec w gminie Radomyśl Wielki.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionej zmiany Studium. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 maja 2020 r. własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wraz z oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust.2 Ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w/w projekt zmiany studium podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Wnioski w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia do dnia 20 maja 2020 r. 

Wnioski można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Radomyśl Wielki (adres: ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki);
  • drogą pocztową (adres: Urząd Miasta w Radomyślu Wielkim ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki);
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub na adres email: sekretariat@radomyslwielki.pl,

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 11 pkt. 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

                                                                                     Burmistrz Radomyśla Wielkiego

                                                                                              inż. Józef Rybiński

20 kwietnia 2020