Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wraz z gazociągami wysokiego i średniego ciśnienia w miejscowości Żarówka gm. Radomyśl Wielki

Radomyśl   Wielki  dnia 22-05-2020r.

BI. II 6733. 73.  2020r.

                                 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz.256 t.j.  ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2020 r. poz. 293 j.t )

BURMISTRZ    RADOMYŚLA   WIELKIEGO

obwieszcza:

że w dniu 12-05-2020r. zostało wszczęte na wniosek :  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16  

postępowanie  w sprawie  ustalenia lokalizacji   inwestycji  celu publicznego  dla  inwestycji obejmującej: budowę stacji gazowej redukcyjno-pomiarowej wraz z gazociągami wysokiego i średniego ciśnienia , na terenie obejmującym nieruchomości o nr ewid. 1707/2, 1707/6, 1708/2, 1708/5    w  miejscowości  Żarówka      gm. Radomyśl Wielki .

Zawiadamia się strony postępowania poprzez  obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim   oraz  w  miejscowości Żarówka     -  Gmina Radomyśl Wielki .

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim  w Radomyślu Wielkim, pokój nr 3 w ciągu 7 dni od dnia 22-05-2020r.  w godzinach pracy Urzędu  lub  telefonicznie (14) 6807053.

ZAWIESZONO

na tablicy ogłoszeń

dnia 22-05-2020r.

ZDJĘTO

dnia ………………………….

Podpis …………………………….

Burmistrz  Radomyśla  Wielkiego

/-/ inż. Józef  Rybiński

 

  1. Tablica   ogłoszeń w  miejscowości  Żarówka       .       
  2. Tablica  ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Radomyślu Wielkim
  3. a/a
25 maja 2020