Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 63 około L = ok. 1170mb na obszarze działek nr ewid. 1454, 1449, 1448/1, 1448/2, 1448/5 w Radomyślu Wielkim oraz na działkach nr ewid. 2903/1, 2903/2, 2903/3, 4458, 4457, 4456, 4455, 4454/1, 4454/2, 4453, 4452, 4451, 3069/2, 2925/2, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2935, 2937, 4447 położonych w miejscowości Ruda – gm. Radomyśl Wielki.

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

 

BI.II.6733.74.2020.JJ                                                                  Radomyśl Wielki 27-05-2020r.     

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2020 r., poz. 256 z późn. zm.)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293 z późn. zm.),

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego  informuje:

 

że w dniu  16-01-2020 r. zostało wszczęte na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle, ul. Floriańska 112, 38-200  Jasło reprezentowanej przez Dariusza Lizaka F.H.U „Hydroland”, ul. Jagiellońska 20, 33-200 Dąbrowa Tarnowska,

postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania  inwestycyjnego pod nazwą: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 63 około L = ok. 1170mb  na obszarze działek nr ewid. 1454, 1449, 1448/1, 1448/2, 1448/5 w    Radomyślu Wielkim oraz na działkach nr ewid. 2903/1, 2903/2, 2903/3, 4458, 4457, 4456, 4455, 4454/1, 4454/2, 4453, 4452, 4451, 3069/2, 2925/2, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2935, 2937, 4447  położonych w miejscowości   Ruda – gm. Radomyśl Wielki. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej w terminie 7 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: j.jagoda@radomyslwielki.pl.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 27-05-2020 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w miejscowościach Radomyśl Wielki, Ruda a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

 

 

 

 

/-/ Jarosław Jagoda       

Inspektor

27 maja 2020