Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę odcinka sieci wodociągowej ⌀ 90 w związku z kolizją istniejącej sieci wodociągowej z projektowanym budynkiem handlowo- usługowego w Radomyślu Wielkim

Radomyśl   Wielki  dnia 24-06-2020r.

BI. II 6733. 98.  2020r.

                               

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz.256 t.j.  ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2020 r. poz. 293 j.t )

BURMISTRZ    RADOMYŚLA   WIELKIEGO

obwieszcza:

że w dniu 15-06-2020r. zostało wszczęte na wniosek : Paweł Siembab zam. 39-311 Zdziarzec 59 , Arkadiusz Siembab zam. 39-310 Radomyśl Wielki ul. Wałowa 17 prowadzący działalność – ARMET Spółka Cywilna  Radomyśl Wielki ul. Wałowa 17A

postępowanie  w sprawie  ustalenia lokalizacji   inwestycji  celu publicznego  dla  inwestycji obejmującej: budowę odcinka sieci  wodociągowej 90  w związku z kolizją  istniejącej sieci wodociągowej  z projektowanym budynkiem handlowo- usługowego  na obszarze działki nr ewid.  208/1  w   Radomyślu  Wielkim

  Zawiadamia się strony postępowania poprzez  obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim   oraz  w miejscowości Radomyśl  Wielki.

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim  w Radomyślu Wielkim, pokój nr 3 w ciągu 7 dni od dnia 24-06-2020r.  w godzinach pracy Urzędu  lub  telefonicznie (14) 6807053.

 

ZAWIESZONO

na tablicy ogłoszeń

dnia 24-06-2020r.

ZDJĘTO

dnia ………………………….

Podpis …………………………….

Burmistrz  Radomyśla  Wielkiego
/-/ inż. Józef  Rybiński

 

 

  1. Tablica   ogłoszeń w    Radomyślu Wielkim .       
  2. Tablica  ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Radomyślu Wielkim
  3. a/a
24 czerwca 2020