Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o ustaleniu decyzji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 63 około L = ok. 1170mb na obszarze działek nr ewid. 1454, 1449, 1448/1, 1448/2, 1448/5 w Radomyślu Wielkim oraz na działkach nr ewid. 2903/1, 2903/2, 2903/3, 4458, 4457, 4456, 4455, 4454/1, 4454/2, 4453, 4452, 4451, 3069/2, 2925/2, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2935, 2937, 4447 położonych w miejscowości Ruda – gm. Radomyśl Wielki.

BURMISTRZ                                                 Radomyśl Wielki 2020-07-17
Radomyśla Wielkiego
Rynek 32   
39-310 Radomyśl Wielki

BI.II.6733.18.2020.JJ

 

Obwieszczenie

 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. 2020, poz. 256), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 – tekst jednolity), Burmistrz Radomyśla Wielkiego obwieszcza, że decyzją znak: BI.II.6733.18.2020.JJ z dnia 17-07-2020 r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:  budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 63 około L = ok. 1170mb  na obszarze działek nr ewid. 1454, 1449, 1448/1, 1448/2, 1448/5 w Radomyślu Wielkim oraz na działkach nr ewid. 2903/1, 2903/2, 2903/3, 4458, 4457, 4456, 4455, 4454/1, 4454/2, 4453, 4452, 4451, 3069/2, 2925/2, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2935, 2937, 4447 położonych w miejscowości Ruda – gm. Radomyśl Wielki. Inwestorem w/w inwestycji jest Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Oddział w Jaśle, ul. Floriańska 112.

         Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 14 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 5, w godz. 7.30 - 15.00, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: j.jagoda@radomyslwielki.pl

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 17-07-2020r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Radomyśl Wielki oraz Ruda a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

 

 

/-/ Jarosław Jagoda       

Inspektor

 

17 lipca 2020