Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

ustalono decyzje celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 63 około L = 32,0 mb w miejscowości Dąbie

Radomyśl   Wielki  dnia 19-11-2020r.

BI. II 6733.30 .  2020

                                 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz.256 t.j.  ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2020 r. poz. 293 j.t )

BURMISTRZ    RADOMYŚLA   WIELKIEGO

obwieszcza:

że  decyzją tego organu znak: BI.II.6733.30.2020r. z dnia 19-11-2020r.  ustalono    decyzje celu publicznego    dla  inwestycji obejmującej: budowę  sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 63 około  L = 32,0 mb , na terenie obejmującym nieruchomości o nr ewid.   331, 143/2, 217/1, 217/2,218    w  miejscowości   Dąbie .

  Zawiadamia się strony postępowania poprzez  obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dąbiu oraz  w  miejscowości  Radomyśl Wielki .

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim  w Radomyślu Wielkim, pokój nr 3 w ciągu 7 dni od dnia 19-11-2020r.  w godzinach pracy Urzędu  lub  telefonicznie (14) 6807053.

ZAWIESZONO

na tablicy ogłoszeń

dnia 19-11-2020r.

ZDJĘTO

dnia ………………………….

Podpis …………………………….

 

  1. Tablica   ogłoszeń w  miejscowości  Dąbie.        .       
  2. Tablica  ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Radomyślu Wielkim
  3. a/a
20 listopada 2020