Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 marca 2021 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11, dn. 63 o długości ok. 80 m, na części działek nr 2703/5, 2703/3 położonych w miejscowości Podborze, gmina Radomyśl Wielki.

BI.II.6733.83.2021.JJ                                                          Radomyśl Wielki 2021-03-30     

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2020r., poz. 256)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz. 293),

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego  informuje:

 

że w dniu  24-03-2021 r. zostało wszczęte na wniosek: Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle,  ul. Floriańska 112, 38-200  Jasło reprezentowanej przez Dariusza Lizaka  postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania  inwestycyjnego pod nazwą: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia  PE 100 SDR 11, dn. 63 o długości ok. 80 m, na części działek nr 2703/5, 2703/3 położonych w miejscowości Podborze, gmina Radomyśl Wielki. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 7 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: j.jagoda@radomyslwielki.pl.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 30-03-2021 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Podborze a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

 

 

            /-/ Z up. Burmistrza

                                                                                                 mgr inż. Jarosław Jagoda

                                                                                                                Inspektor

30 marca 2021