Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 19 kwietnia 2021 r.

o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego planowanego przedsięwzięcia pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Ruda – Ścieżki II, gm. Radomyśl Wielki. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na działkach nr 512, 555/1, 575/2, 576, 577, 578/1, 578/2, 578/3, 579, 580, 581, 586, 792, 804, 805, 807, 809, 810, 811, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 833/1, 833/2, 834, 835/3, 837, 840, 841, 843, 848/1, 848/4, 849/1, 850, 856/1, 857/2, 858/2, 859, 860, 882/2, 882/3, 946, 1448, 1450, 1551/1, 1551/3, 1551/4, 1552/3, 1553, 1554, 1555, 1556, 1559/2, 1559/5, 1561, 1562, 1564/4, 1574, 1575, 1577, 1582, 1583, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589/2, 1595, 1596/4, 1597, 1598, 1603, 1604, 1605, 1615, 1617/1, 1617/2, 1618, 1619, 1620, 1622, 1623, 1624, 1625, 1630, 1632, 1635, 1636, 1637, 1641, 1643, 1649 położonych w Rudzie

BURMISTRZ                                                                        Radomyśl Wielki 2021-04-19
Radomyśla Wielkiego
Rynek 32      
39-310 Radomyśl Wielki

BI.II.6733.77.2021.JJ

Obwieszczenie

 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. 2020, poz. 256), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 – tekst jednolity), Burmistrz Radomyśla Wielkiego  obwieszcza, że postanowieniem znak: BI.II.6733.77.2021 z dnia 19-04-2021 r. zawiesił postępowanie dot. ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:  Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Ruda – Ścieżki II, gm. Radomyśl Wielki do czasu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na działkach nr 512, 555/1, 575/2, 576, 577, 578/1, 578/2, 578/3, 579, 580, 581, 586, 792, 804, 805, 807, 809, 810, 811, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 833/1, 833/2, 834, 835/3, 837, 840, 841, 843, 848/1, 848/4, 849/1, 850, 856/1, 857/2, 858/2, 859, 860, 882/2, 882/3, 946, 1448, 1450, 1551/1, 1551/3, 1551/4, 1552/3, 1553, 1554, 1555, 1556, 1559/2, 1559/5, 1561, 1562, 1564/4, 1574, 1575, 1577, 1582, 1583, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589/2, 1595, 1596/4, 1597, 1598, 1603, 1604, 1605, 1615, 1617/1, 1617/2, 1618, 1619, 1620, 1622, 1623, 1624, 1625, 1630, 1632, 1635, 1636, 1637, 1641, 1643, 1649 położonych w Rudzie, gmina Radomyśl Wielki.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienionym postanowieniem oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 14 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 8.00 - 15.00, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: j.jagoda@radomyslwielki.pl

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 7 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 19-04-2021r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Ruda a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

      /-/ Z up. Burmistrza

                                                                                          mgr Jarosław Godek

                                                                                            Zastępca Burmistrza

19 kwietnia 2021