Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Kościuszki 3”

BI.II.6721.1.2021                                                                Radomyśl Wielki 2021-04-27                                                  

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO

 

o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  „Osiedle Kościuszki 3”

 

Na podstawie art. 17 pkt.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Radomyślu Wielkim Uchwały Nr XXIX/218/21 z dnia 25 lutego 2021 roku o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Osiedle Kościuszki 3” obejmującego obszar położony w północnej części Miasta Radomyśl Wielki oraz w miejscowości Partynia w Gminie Radomyśl Wielki.

Zainteresowani mogą zgłaszać wnioski do wyżej wymienionego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnioski należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 maja 2021 r. własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia, nazwiska oraz adresu lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wraz z oznaczeniem nieruchomości, której wniosek dotyczy.

Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 46 pkt. 1 oraz art. 54 ust.2 Ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko w/w projekt planu podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Wnioski w postępowaniu w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia do dnia 28 maja 2021 r. 

Wnioski można wnosić:

  • na piśmie w Urzędzie Miasta Radomyśl Wielki (adres: ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki);
  • drogą pocztową (adres: Urząd Miasta w Radomyślu Wielkim ul. Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki);
  • drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub na adres email: sekretariat@radomyslwielki.pl,

Wnioski zostaną rozpatrzone zgodnie z art. 17 pkt. 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

                                                                                   inż. Józef Rybiński

27 kwietnia 2021