Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o ustaleniu decyzji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: przebudowę istniejącej linii 15 KV z napowietrznej na linie kablową 3xXRUHAKXS1 x 240 mm w Radomyślu Wielkim

Radomyśl   Wielki  dnia 13-05-2021r.

BI. II 6733.  13  .  2021

                                 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz.256 t.j.  ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2020 r. poz. 293 j.t )

BURMISTRZ    RADOMYŚLA   WIELKIEGO

obwieszcza:

że  decyzją tego organu znak: BI.II.6733. 13.2021r. z dnia 13-05-2021r.  ustalono    decyzje celu publicznego    dla  inwestycji obejmującej: przebudowę istniejącej   linii 15 KV z napowietrznej na linie kablową  3xXRUHAKXS1 x 240 mm     na    działkach  nr ewid. 260/33, 260/31, 261/2, 262/1, 262/13,  262/14,  267/2   położonych    w  Radomyślu    Wielkim  .

 Zawiadamia się strony postępowania poprzez  obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim  oraz  w  miejscowości  Radomyśl Wielki .

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim  w Radomyślu Wielkim, pokój nr 3 w ciągu 7 dni od dnia 13-05-2021r.  w godzinach pracy Urzędu  lub  telefonicznie (14) 6807053.

 

ZAWIESZONO

na tablicy ogłoszeń

dnia 13-05-2021r.

ZDJĘTO

dnia ………………………….

Podpis …………………………….

 

  1. Tablica   ogłoszeń w  miejscowości   Radomyśl Wielki .        .       
  2. Tablica  ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Radomyślu Wielkim
  3. a/a
13 maja 2021