Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 63 ok. L = 200 mb w miejscowości Radomyśl Wielki

Radomyśl   Wielki  dnia  21-05-2021r.

BI. II 6733. 120 .  2021r.

                                 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.735 t.j.  ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2021 r. poz. 741 j.t )

BURMISTRZ    RADOMYŚLA   WIELKIEGO

obwieszcza:

że w dniu 21-05-2021r. zostało wszczęte na wniosek :  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16 – Oddział Zakład Gazowniczy  w Jaśle  – pełnomocnik Dariusz Lizak – Dąbrowa  Tarnowska

postępowanie  w sprawie  ustalenia lokalizacji   inwestycji  celu publicznego  dla  inwestycji obejmującej: budowę  sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 63 ok. L = 200 mb , na terenie obejmującym nieruchomości o nr ewid.  45/48, 45/46, 45/34, 45/30  położonych   w miejscowości  Radomyśl Wielki  .

  Zawiadamia się strony postępowania poprzez  obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim   oraz  w miejscowości Radomyśl Wielki  .

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim  w Radomyślu Wielkim, pokój nr 3 w ciągu 7 dni od dnia 21-05-2021r.  w godzinach pracy Urzędu  lub  telefonicznie (14) 6807053.

 

ZAWIESZONO

na tablicy ogłoszeń

dnia 21-05-2021r.

ZDJĘTO

dnia ………………………….

Podpis …………………………….

 

Burmistrz  Radomyśla  Wielkiego

/-/ inż. Józef  Rybiński

 

  1. Tablica   ogłoszeń w   Radomyślu   Wielkim  .       
  2. Tablica  ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Radomyślu Wielkim
  3. a/a
21 maja 2021