Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o ustaleniu decyzji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 63 około L = 215,0 mb w miejscowości Radomyśl Wielki

Radomyśl   Wielki  dnia 4-06-2021r.

BI. II 6733. 15.  2021

                                 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.735 t.j.  ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2021 r. poz.741 j.t )

BURMISTRZ    RADOMYŚLA   WIELKIEGO

obwieszcza:

że  decyzją tego organu znak: BI.II.6733. 15   .2021r. z dnia 4- 06 -2021r.  ustalono    decyzje celu publicznego    dla  inwestycji obejmującej: budowę  sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 63 około  L = 215,0 mb , na terenie obejmującym nieruchomości o nr ewid.  732/5, 732/4,732/3,732/2, 732/1, 1660/8, 1660/6, 1660/5, 1660/4, 1660/3, 1660/2, 1660/1  położonych  w  miejscowości  Radomyśl Wielki  .

  Zawiadamia się strony postępowania poprzez  obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim  oraz  w  miejscowości  Radomyśl Wielki .

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim  w Radomyślu Wielkim, pokój nr 3 w ciągu 7 dni od dnia 4-06-2021r.  w godzinach pracy Urzędu  lub  telefonicznie (14) 6807053.

ZAWIESZONO

na tablicy ogłoszeń

dnia 4-06-2021r.

ZDJĘTO

dnia ………………………….

Podpis …………………………….

 

  1. Tablica   ogłoszeń w  miejscowości   Radomyśl Wielki .        .       
  2. Tablica  ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Radomyślu Wielkim
  3. a/a
4 czerwca 2021