Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 12 lipca 2021 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowa sieci wodociągowej Dn160 dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) w Podborzu, gm. Radomyśl Wielki na działkach nr 574, 576, 577/1, 579, 581, 583/1, 584, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 596 położonych w miejscowości Zgórsko oraz działkach nr 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1113, 1114, 1115/1, 1115/2, 1142, 1149 położonych w miejscowości Podborze, gm. Radomyśl Wielki.

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

 

BI.II.6733.152.2021.JJ                                                        Radomyśl Wielki 2021-07-12     

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2021r., poz. 735)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 741),

Burmistrz Radomyśla Wielkiego  informuje:

 

że w dniu  05-07-2021 r. zostało wszczęte na wniosek: Gmina Radomyśl Wielki  postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania  inwestycyjnego pod nazwą: Budowa sieci wodociągowej Dn160 dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) w Podborzu, gm. Radomyśl Wielki na działkach nr 574, 576, 577/1, 579, 581, 583/1, 584, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 596 położonych w miejscowości Zgórsko oraz działkach nr 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1113, 1114, 1115/1, 1115/2, 1142, 1149 położonych w miejscowości Podborze, gm. Radomyśl Wielki. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 7 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 8.00 - 15.00, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: j.jagoda@radomyslwielki.pl.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 12-07-2021 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Zgórsko oraz Podborze a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

            /-/ Z up. Burmistrza

                                                                         mgr inż. Jarosław Jagoda

                                                                                    Inspektor

12 lipca 2021