Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 14 lipca 2021 r.

O inwestycji obejmującej: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 63 około L = 200,0 mb , na terenie obejmującym nieruchomości o nr ewid. 45/48, 45/46, 45/34, 45/30 w miejscowości Radomyśl Wielki .

Radomyśl Wielki dnia 14-07-2021r.

BI. II 6733. 22 . 2021

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.731 t.j. ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 j.t )

 

BURMISTRZ RADOMYŚLA WIELKIEGO

obwieszcza:

 

że decyzją tego organu znak: BI.II.6733. 22 .2021r. z dnia 20-07-2021r. ustalono decyzje celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 63 około L = 200,0 mb , na terenie obejmującym nieruchomości o nr ewid. 45/48, 45/46, 45/34, 45/30 w miejscowości Radomyśl Wielki .

 

 

Zawiadamia się strony postępowania poprzez obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w miejscowości Radomyśl Wielki .

 

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, pokój nr 3 w ciągu 7 dni od dnia 14-07-2021r. w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie (14) 6807053.

 

 


 

 

 

14 lipca 2021