Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

O wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 63 ok. L = 80 mb w miejscowości Żarówka .

Radomyśl Wielki dnia 4-08-2021r.

BI. II 6733. 157 . 2021r.

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2020r., poz.256 t.j. ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 j.t )

BURMISTRZ RADOMYŚLA WIELKIEGO

obwieszcza:

że w dniu 16-07-2021r. zostało wszczęte na wniosek :Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16 – Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle – pełnomocnik Dariusz Lizak – Dąbrowa Tarnowska

postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 63 ok. L = 80 mb , na terenie obejmującym nieruchomości o nr ewid. 2939, 2946, 3006/10, 3000/2 położonych w miejscowości Żarówka .

Zawiadamia się strony postępowania poprzez obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w miejscowości Żarówka .

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, pokój nr 3 w ciągu 7 dni od dnia 4-08-2021r. w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie (14) 6807053.

 

ZAWIESZONO

na tablicy ogłoszeń

dnia 4-08-2021r.

ZDJĘTO

dnia ………………………….

Podpis …………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

/-/ inż. Józef Rybiński

 

  1. Tablica ogłoszeń w Żarówce .

  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim

  3. a/a

 

4 sierpnia 2021