Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 8 września 2021 r.

o ustaleniu decyzji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11, dn. 63 na części działek nr 1578, 1577, 1694/1, 1723/2, 1723/4, 1722, 1724 położonych w miejscowości Dulcza Mała.

BURMISTRZ                                                    Radomyśl Wielki 2021-09-08
Radomyśla Wielkiego
Rynek 32   
39-310 Radomyśl Wielki

BI.II.6733.27.2021.JJ

Obwieszczenie

 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksupostępowania administracyjnego (t.j Dz. U. 2021, poz. 735), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 – tekst jednolity), Burmistrz Radomyśla Wielkiego  obwieszcza, że decyzją znak: BI.II.6733.27.2021 z dnia 08-09-2021 r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:  Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia  PE 100 SDR 11, dn. 63 na części działek nr 1578, 1577, 1694/1, 1723/2, 1723/4, 1722, 1724 położonych w miejscowości Dulcza Mała.

 Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej,
w terminie 14 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 8.00 - 15.00, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: j.jagoda@radomyslwielki.pl

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 08-09-2021r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Dulcza Mała a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

 

                                                                        /-/ Z up. Burmistrza

                                                                         mgr Jarosław Godek

                                                                           Zastępca Burmistrza

8 września 2021