Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 9 września 2021

o ustaleniu decyzji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowa sieci wodociągowej Dn160 dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) w Podborzu, gm. Radomyśl Wielki na działkach nr 574, 576, 577/1, 579, 581, 583/1, 584, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 596 położonych w miejscowości Zgórsko oraz działkach nr 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1113, 1114, 1115/1, 1115/2, 1142, 1149 położonych w miejscowości Podborze.

BURMISTRZ                                                    Radomyśl Wielki 2021-09-09
Radomyśla Wielkiego
Rynek 32   
39-310 Radomyśl Wielki

BI.II.6733.28.2021.JJ

Obwieszczenie

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. 2021, poz. 735), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 – tekst jednolity), Burmistrz Radomyśla Wielkiego obwieszcza, że decyzją znak: BI.II.6733.28.2021 z dnia 09-09-2021 r. ustalił lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:  Budowa sieci wodociągowej Dn160 dla Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) w Podborzu, gm. Radomyśl Wielki na działkach nr 574, 576, 577/1, 579, 581, 583/1, 584, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 596 położonych w miejscowości Zgórsko oraz działkach nr 1101, 1102, 1103, 1104, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1113, 1114, 1115/1, 1115/2, 1142, 1149 położonych w miejscowości Podborze.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 14 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 8.00 - 15.00, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: j.jagoda@radomyslwielki.pl

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 09-09-2021r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Podborze oraz Zgórsko a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

                                                                        /-/ Z up. Burmistrza

                                                                         mgr Jarosław Godek

                                                                          Zastępca Burmistrza

9 września 2021