Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 15 września 2021 r.

O wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: rozbudowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Radomyślu Wielkim o baseny zewnętrzne wraz z zapleczami oraz infrastrukturą techniczną ( dojścia ,dojazdy, parkingi, instalacje zewnętrzne i wewnętrzne, mała architektura ) na części działek nr ewid. 136 i 138 położonych w Radomyślu Wielkim.

Radomyśl Wielki dnia 15-09-2021r.

BI. II 6733. 191 . 2021r.

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.735 t.j. ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 j.t )

BURMISTRZ RADOMYŚLA WIELKIEGO

obwieszcza:

że w dniu 14-09-2021r. zostało wszczęte na wniosek : Gmina Radomyśl Wielki postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: rozbudowę infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Radomyślu Wielkim o baseny zewnętrzne wraz z zapleczami oraz infrastrukturą techniczną ( dojścia ,dojazdy, parkingi, instalacje zewnętrzne i wewnętrzne, mała architektura ) na części działek nr ewid. 136 i 138 położonych w Radomyślu Wielkim. Zawiadamia się strony postępowania poprzez obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w miejscowości Radomyśl Wielki .

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, pokój nr 3 w ciągu 7 dni od dnia 15-09-2021r. w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie (14) 6807053.

ZAWIESZONO

na tablicy ogłoszeń
 dnia 15-09-2021r.

ZDJĘTO

dnia ………………………….

Podpis …………………………….

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

/-/ inż. Józef Rybiński

 

 

 

 

  1. Tablica ogłoszeń w Radomyślu Wielkim .

  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim

  3. a/a

 

15 września 2021