Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 14 września 2021 r.

O ustaleniu decyzji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 63 około L = 80,0 mb , na terenie obejmującym nieruchomości w miejscowości Żarówka.

Radomyśl Wielki dnia 14-09-2021r.

BI. II 6733. 29 . 2021

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.731 t.j. ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 j.t )

BURMISTRZ RADOMYŚLA WIELKIEGO

obwieszcza:

że decyzją tego organu znak: BI.II.6733. 29 .2021r. z dnia 14-09-2021r. ustalono decyzje celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 63 około L = 80,0 mb , na terenie obejmującym nieruchomości o nr ewid. 2939, 2946, 3006/10, 3000/2 w miejscowości Żarówka .

Zawiadamia się strony postępowania poprzez obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w miejscowości Żarówka .

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, pokój nr 3 w ciągu 7 dni od dnia 14-09-2021r. w godzinach pracy Urzędu lub telefonicznie (14) 6807053.

ZAWIESZONO

na tablicy ogłoszeń

dnia 14-09-2021r.

ZDJĘTO

dnia ………………………….

Podpis …………………………….

 

 

 

 

 

 

 

  1. Tablica ogłoszeń w miejscowości Żarówka . .

  2. Tablica ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim

  3. a/a

 

14 września 2021