Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o zgromadzonym materiale dowodowym, niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW w miejscowości Dulcza Mała.

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

OŚiGK.I.6220.8.6.2021

Radomyśl Wielki, dnia 12-10-2021r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie:

  • art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 – t.j.)
  • art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021r., poz. 247 –  t.j.)

w związku z wnioskiem Firmy NRG PLUS Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 229, 85-451 Bydgoszcz w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą „Radomyśl 1” na działkach nr ewid. 1135, 1233/2, 1244/2 położonych w miejscowości Dulcza Mała, gmina Radomyśl Wielki, gmina Radomyśl Wielki;

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

zawiadamia strony postępowania,

że w toku prowadzonego postepowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy, niezbędny do wydania w/w decyzji.

Z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie obejmującą m. in. Kartę informacyjna przedsięwzięcia wraz z załącznikami i uzupełnieniami oraz opiniami organów współdziałających  można się zapoznać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, w godz. 7.30 - 15.30 lub pod numerem tel. 14 680-89-16.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy i po tym okresie zostanie wydana decyzja administracyjna.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 12-10-2021r. poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) na stronie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomyslwielki.pl)  oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości  Dulcza Mała.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 12-10-2021r.

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału

Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej

 

12 października 2021