Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

O wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 63 ok. L = 110 mb , na terenie obejmującym nieruchomości w miejscowości Żarówka

Radomyśl   Wielki  dnia 14-10-2021r. 

BI. II 6733. 202 .  2021r.


OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 202r., poz.735 t.j.  ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2021 r. poz. 741 j.t )

BURMISTRZ    RADOMYŚLA   WIELKIEGO
obwieszcza:

że w dniu 12-10-2021r. zostało wszczęte na wniosek :  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16 – Oddział Zakład Gazowniczy  w Jaśle  – pełnomocnik Dariusz Lizak – Dąbrowa  Tarnowska
postępowanie  w sprawie  ustalenia lokalizacji   inwestycji  celu publicznego  dla  inwestycji obejmującej: budowę  sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 63 ok. L = 110 mb , na terenie obejmującym nieruchomości o nr ewid.   481, 479, 560, 492, 556, 555, 554, 565 położonych   w miejscowości  Żarówka.

  Zawiadamia się strony postępowania poprzez  obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim   oraz  w miejscowości Żarówka.

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim  w Radomyślu Wielkim, pokój nr 3 w ciągu 7 dni od dnia 14-10-2021r.  w godzinach pracy Urzędu  lub  telefonicznie (14) 6807053.


Burmistrz  Radomyśla  Wielkiego
 /-/ inż. Józef  Rybiński

 

  • Tablica   ogłoszeń w   Żarówce.        
  • Tablica  ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Radomyślu Wielkim
  • a/a
14 października 2021