Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o wydaniu postanowienia w sprawie wyjaśnienia treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla instalacji pn: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Podborze 2 o łącznej mocy do 2 MW na działce nr ewid. 2707, obręb Podborze.

BURMISTRZ

Radomyśla Wielkiego

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

powiat mielecki

OŚiGK.I.6220.12.8.2019                                                          

Radomyśl Wielki dnia 15-10-2021r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu postanowienia w sprawie wyjaśnienia treści decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Stosownie do art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U z 2021r. poz. 735), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu  informacji   o środowisku  i  jego  ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  o  ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021r., poz. 247 – tekst jednolity),

zawiadamia    się

wszystkie    strony   w   sprawie,  iż

 Burmistrz Radomyśla Wielkiego, w trybie art. 113 § 2, art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 – t.j.) wydał postanowienie z dnia 15-10-2021r., znak: OŚiGK.I.6220.12.7.2019, wyjaśniające wątpliwości, co do treści zawartych w decyzji Burmistrza Radomyśla Wielkiego o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 10-03-2019r., znak: OŚiGK.I.6220.12.4.2019, wydanej dla przedsięwzięcia pn.: Budowa elektrowni fotowoltaicznej Podborze 2 o łącznej mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 2707 w miejscowości Podborze, gmina Radomyśl Wielki na wniosek FOTOSUN Sp. z o.o., Sp.k, ul. 23 Sierpnia 30, 39-200 Dębica.

W związku z tym informuje się wszystkie strony,  iż:

  • przedmiotowe postanowienie jest do wglądu w Wydziale Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32  w godzinach pracy urzędu tj. od 730 do 1530 w terminie 7 dni od daty wywieszenia niniejszego obwieszczenia,
  • od przedmiotowego postanowienia służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Burmistrza Radomyśla Wielkiego, wniesione w terminie 7 dni od daty zawiadomienia.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego zgodnie   z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma  w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 10-15-2021r. poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) na stronie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl) oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia w sołectwie Podborze.

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 15-10-2021r.

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

 

                                              

15 października 2021