Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

W sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 63 ok. L = 75 mb , na terenie obejmującym nieruchomości w miejscowości Radomyśl Wielki - obręb Wólka Dulecka.

                                                              Radomyśl   Wielki  dnia 18-10-2021r. 

BI. II 6733. 203 .  2021r.    


OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 202r., poz.735 t.j.  ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2021 r. poz. 741 j.t )

BURMISTRZ    RADOMYŚLA   WIELKIEGO
obwieszcza:

że w dniu 12-10-2021r. zostało wszczęte na wniosek :  Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie ul. Bandrowskiego 16 – Oddział Zakład Gazowniczy  w Jaśle  – pełnomocnik Dariusz Lizak – Dąbrowa  Tarnowska
postępowanie  w sprawie  ustalenia lokalizacji   inwestycji  celu publicznego  dla  inwestycji obejmującej: budowę  sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 63 ok. L = 75 mb , na terenie obejmującym nieruchomości o nr ewid.   205/6,  205/5,  205/4, 206 położonych   w miejscowości  Radomyśl  Wielki  - obręb Wólka Dulecka.

Zawiadamia się strony postępowania poprzez  obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim   oraz  w miejscowości Radomyśl Wielki.  

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim  w Radomyślu Wielkim, pokój nr 3 w ciągu 7 dni od dnia 18-10-2021r.  w godzinach pracy Urzędu  lub  telefonicznie (14) 6807053.


Burmistrz  Radomyśla  Wielkiego
 /-/ inż. Józef  Rybiński

 

  • Tablica   ogłoszeń w   Radomyślu Wielkim   .        
  • Tablica  ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Radomyślu Wielkim
  • a/a
18 października 2021