Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

O ustaleniu decyzji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: budowę sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 63 około L = 54 mb , na terenie obejmującym nieruchomości w miejscowości Radomyśl Wielki – obręb Wólka Dulecka.

 

Radomyśl   Wielki  dnia 18-10-2021r. 


BI. II 6733.  32 .  2021

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.731 t.j.  ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2021 r. poz. 741 j.t )

BURMISTRZ    RADOMYŚLA   WIELKIEGO
obwieszcza:

że  decyzją tego organu znak: BI.II.6733. 32 .2021r. z dnia 18-10-2021r.  ustalono    decyzje celu publicznego  dla  inwestycji obejmującej: budowę  sieci gazowej średniego ciśnienia PE 100 SDR 11 dn. 63 około  L = 54 mb , na terenie obejmującym nieruchomości o nr ewid.  239/14, 239/17    w  miejscowości  Radomyśl Wielki – obręb Wólka Dulecka.
Zawiadamia się strony postępowania poprzez  obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim  oraz  w  miejscowości  Radomyśl Wielki .

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim  w Radomyślu Wielkim, pokój nr 3 w ciągu 7 dni od dnia 18-10-2021r.  w godzinach pracy Urzędu  lub  telefonicznie (14) 6807053.

 

  • Tablica   ogłoszeń w  miejscowości   Radomyśl Wielki .        .        
  • Tablica  ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Radomyślu Wielkim
  • a/a
19 października 2021