Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotyczące jak uczestniczyć na prawach stron w postępowaniu w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla instalacji pod nazwą: Budowa zakładu przemysłowego bazy przeładunkowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie SSE w miejscowości Podborze.

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

OŚiGK.I.6220.9.10.2021                                                                                                                                                     

Radomyśl Wielki dnia 22-11-2021r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Na podstawie art. art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 – cyt. dalej jako „k.p.a.”), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”),

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

ZAWIADAMIA:

I. że wyniku zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na wniosek Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „EMPOL” Sp. z o.o., Os. Rzeka 133,  34-451 Tylmanowa  dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie zakładu przemysłowego bazy przeładunkowej wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) w Podborzu, gmina Radomyśl Wielki na działkach oznaczonych nr ewid. gruntu: 1270/1, 1271/1, 1272/1, 1274/1, 1275/1, obręb Podborze wpłynęły liczne protesty, uwagi, zastrzeżenia i sprzeciwy mieszkańców z Gminy Radomyśl Wielki oraz z sąsiedniej Gminy Wadowice Górne dotyczące realizacji w/w instalacji.

II. Jednocześnie informujemy aby uczestniczyć na obecnym etapie wydawania decyzji środowiskowej dla przedmiotowej instalacji jako strona postępowania zgodnie z art. 28 K.p.a. w związku z art. 74 ust. 3a UUOŚ, konieczne jest ustalenie do jakich nieruchomości przysługuje jej prawo rzeczowe oraz jeśli nie graniczą one z terenem planowanej inwestycji - jakie jest ich aktualne i potencjalne przeznaczenie, czy z uwagi na usytuowanie w stosunku do terenu planowanej inwestycji, inwestycja ta spowoduje przekroczenie standardów jakości środowiska na tych nieruchomościach lub może wprowadzić ograniczenia w ich zagospodarowaniu. Dlatego należy wykazać interes materialnoprawny aby uzyskać status strony postępowania w niniejszej sprawie.

III. Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

IV. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej widomości poprzez:

  • zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomyslwielki.pl),
  • wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w sołectwach Podborze i Zgórsko,
  • wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wadowice Górne oraz w sołectwach Piątkowiec i Grzybów.

Obwieszczenie nastąpiło dnia 22-11-2021r.

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

 

 

 

 

22 listopada 2021