Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa drogi powiatowej nr 1 169R relacji Podleszany - Rydzów - Ruda - Zasów w km 5+810 - 9+780 i w km 12+500 - 13+740 w miejscowości Ruda i Dąbrówka Wisłocka.

          BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

     39-310 Radomyśl Wielki

             Rynek 32

         Powiat mielecki                                                  

OŚiGK.I.6220.2.17.2021                                                                                                                               

Radomyśl Wielki dnia 02-12-2021r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach

I. Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 02-12-2021r. wydana została decyzja znak: OŚiGK.I.6220.2.16.2021 zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1 169R relacji Podleszany - Rydzów - Ruda - Zasów w km 5+810 - 9+780 i w km 12+500 - 13+740 w miejscowości Ruda i Dąbrówka Wisłocka.

Decyzja ta została wydana na wniosek: Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu reprezentowanego przez pełnomocnika Beatę Barszcz.

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się na zasadach udostępniania informacji o środowisku określonych w UUOŚ, w szczególności jest to możliwe w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki w godzinach pracy urzędu.

Dnia 02-12-2021r. treść ww. decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim.

II. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 UUOŚ zawiadamia się wszystkie strony o wydaniu decyzji znak: OŚiGK.I.6220.2.16.2021 z dnia 02-12-2021r. zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: Przebudowa drogi powiatowej nr 1 169R relacji Podleszany - Rydzów - Ruda - Zasów w km 5+810 - 9+780 i w km 12+500 - 13+740 w miejscowości Ruda i Dąbrówka Wisłocka.

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki w godzinach pracy urzędu. Odpis decyzji podlega ponadto udostępnieniu na wniosek strony na zasadach określonych w art. 49b § 1 k.p.a., z zastrzeżeniem art. 35 § 5 k.p.a.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) na stronie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomyslwielki.pl)  oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w miejscu planowanego przedsięwzięcia tj. w miejscowości Ruda i Dąbrówka Wisłocka.

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Burmistrza Radomyśla Wielkiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 02-12-2021r.

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

 

 

 

 

 

 

 

 

2 grudnia 2021