Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o zgromadzonym materiale dowodowym, niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn:Budowa mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Dąbie, w ciągu drogi powiatowej Nr 1181R Radomyśl Wielki – Dąbie - Przeryty Bór w km 3+567.

         B U R M I S T R Z

RADOMYŚLA WIELKIEGO

               Rynek 32

    39-310 Radomyśl Wielki

          Powiat mielecki

OŚiGK.I.6220.10.6.2021                                                                                                                     

Radomyśl Wielki, dnia 07-12-2021r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie:

  • art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021r., poz. 247 –  t.j.),
  • art. 10 § 1 oraz 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 – t.j.),

w związku z wnioskiem Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec reprezentowanego przez pełnomocnika Krzysztofa Mac w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Dąbie, w ciągu drogi powiatowej Nr 1181R Radomyśl Wielki – Dąbie - Przeryty Bór w km 3+567 wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej na dojazdach do mostu (km rzeki 24+810), która będzie realizowana w obrębie działek nr ewid. gruntu 143/2, 474, 540/2, 490, 491, 1604, 492, 493, 495/1, 499, 500, 621, 607/1, 605, 479, 478, 1607, 477;

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

zawiadamia strony postępowania,

że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego zgromadzony został materiał dowodowy, niezbędny do wydania w/w decyzji.

Z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie obejmującą m. in. Kartę informacyjna przedsięwzięcia wraz z załącznikami i uzupełnieniami oraz opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu można się zapoznać w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32 w godz. 7.30 - 15.30 lub pod numerem tel. 14 680-89-16.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma  w Biuletynie Informacji Publicznej.

Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy i po tym okresie zostanie wydana decyzja administracyjna.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 07-12-2021r. poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) na stronie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl)  oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia  w miejscowości Dąbie.

Obwieszczenie nastąpiło dnia 07-12-2021r.

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

 

 

 

 

7 grudnia 2021