Ogłoszenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotyczące konsultacji społecznych dla projektu dokumentu pod nazwą: Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radomyśl Wielki do roku 2030.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 139/2021 Burmistrza Radomyśla Welkiego z dnia 02 grudnia 2021r. przystąpiono do przeprowadzenia konsultacji społecznych dla projektu dokumentu pod nazwą: Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radomyśl Wielki do roku 2030.

Aktualizowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Radomyśl Wielki jest dokumentem strategicznym wyznaczającym główne cele i kierunki działań w zakresie poprawy jakości powietrza, efektywności energetycznej, ograniczenia emisji zanieczyszczeń w tym również gazów cieplarnianych oraz umożliwi występowanie o dofinansowanie zadań ujętych w przedmiotowym planie ze środków unijnych i krajowych. PGN jest zintegrowanym planem działań mających na celu osiągnięcie standardów jakości powietrza  w perspektywie do roku 2030.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie BIP Gminy Radomyśl Wielki -> Konsultacje Społeczne ->  Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN)

9 grudnia 2021