Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej : budowę kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowa linii kablowej 15 kV, budowa przyłączy kablowych nN do zasilania planowanych budynków jednorodzinnych i budynku wieloklatkowego w Radomyślu Wielkim

Radomyśl Wielki  dnia  23-12-2021r.

BI. II 6733. 39 .  2021r.

                                 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz.735 t.j.  ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2021 r. poz.745 j.t )

BURMISTRZ    RADOMYŚLA   WIELKIEGO

obwieszcza:

że  w  dniu  23-12-2021r. została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego    na wniosek :  Tauron Dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie ul. Podgórska 25A  31-035 Kraków – Oddział w Tarnowie 33-100 Tarnów ul. Lwowska 72-06B  działając przez  pełnomocnika -  Grzegorz     Dul postępowanie  w sprawie  ustalenia lokalizacji   inwestycji  celu publicznego dla inwestycji obejmującej : budowę  kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, budowa linii kablowej 15 kV, budowa przyłączy kablowych nN do zasilania planowanych  budynków  jednorodzinnych i budynku wieloklatkowego na      działkach  nr ewid. 267/2, 262/14, 262/21, 262/20, 262/19, 262/18, 262/17, 262/16, 262/15, 262/1, 261/2, 260/31, 260/33, 260/35, 262/4, 262/5 położonych  w  Radomyślu    Wielkim – gm. Radomyśl Wielki  .

 Zawiadamia się strony postępowania poprzez  obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim   oraz  w miejscowości Radomyśl Wielki  .

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim  w Radomyślu Wielkim, pokój nr 3 w ciągu 14 dni od dnia 23-12-2021r.  w godzinach pracy Urzędu  lub  telefonicznie (14) 6807053.

ZAWIESZONO

na tablicy ogłoszeń

dnia 23-12-2021r.

ZDJĘTO

dnia ………………………….

Podpis …………………………….

 

Burmistrz  Radomyśla  Wielkiego

/-/ inż. Józef  Rybiński

 

  1. Tablica   ogłoszeń w   Radomyślu   Wielkim  .       
  2. Tablica  ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Radomyślu Wielkim
  3. a/a
28 grudnia 2021