Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

o zgromadzonym materiale dowodowym, niezbędnym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn:Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Ruda–Ścieżki II, gmina Radomyśl Wielki.

                   BURMISTRZ

        RADOMYŚLA WIELKIEGO

Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

OŚiGK.I.6220.7.23.2020                                                                                                              Radomyśl Wielki, dnia 28-12-2021r.

O B W I E S Z C Z E N I E

Działając na podstawie:

  • art. 10 § 1, art. 49 i art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2021r., poz. 735 – t.j.),
  • art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2021r., poz. 247 –  t.j.),

Burmistrz Radomyśla Wielkiego

zawiadamia strony postępowania,

że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Ruda – Ścieżki II, gmina Radomyśl Wielki”.

Równocześnie informuję, że w toku postępowania uzyskano stanowiska organów opiniujących oraz uzgadniających warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko:

  • Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie postanowienie z dnia 02-07-2021r.  znak: WOOŚ.4220.11.5.2021.PW.2,
  • Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu opinia sanitarna z dnia 09-07-2021r. znak: PSNZ.9020.4.6.2021,
  • Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie postanowienie z dnia 15-11-2021 r. znak: KR.ZZŚ.4.4360.120.2021.DO.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 i art. 81 k.p.a. organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji, umożliwić stronom wypowiedzenie się, co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a., informuję, że z materiałami dotyczącymi sprawy można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pok. 9 w dni robocze w godzinach pracy urzędu, oraz zgłosić swoje uwagi w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Liczba stron przedmiotowego postępowania przekracza 10, wobec czego zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, zgodnie z którym zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma    w Biuletynie Informacji Publicznej.

Brak kontaktu w podanym terminie zostanie uznany za nie wniesienie uwag do przedmiotowej sprawy i po tym okresie zostanie wydana decyzja administracyjna.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 28-12-2021r. poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) na stronie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomyslwielki.pl) oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia  w miejscowości Ruda.

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

 

 

 

 

 

 

28 grudnia 2021