Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotyczące wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:„Budowa mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Dąbie w ciągu drogi powiatowej.

         BURMISTRZ

   Radomyśla Wielkiego

Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

              powiat mielecki                                             

OŚiGK.I.6220.10.8.2021

Radomyśl Wielki dnia 30-12-2021r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

I. Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 30-12-2021r. wydana została decyzja znak: OŚiGK.I.6220.10.7.2021 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Dąbie w ciągu drogi powiatowej Nr 1181R Radomyśl Wielki – Dąbie – Przeryty Bór w km 3+567 wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej na dojazdach do mostu (km rzeki 24+810)". Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana na terenie działek nr ewid. 143/2, 474, 540/2, 490, 491, 1604, 492, 493, 495/1, 499, 500, 621, 607/1, 605, 479, 478, 1607, 477 położonych w miejscowości Dąbie.

Decyzja ta została wydana na wniosek: Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec reprezentowanego przez pełnomocnika Krzysztofa Mac.

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu oraz Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie) można zapoznać się na zasadach udostępniania informacji o środowisku określonych w UUOŚ, w szczególności jest to możliwe w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki w godzinach pracy urzędu.

Dnia 30-12-2021r. treść ww. decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim.

II. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 UUOŚ zawiadamia się wszystkie strony o wydaniu decyzji znak: OŚiGK.I.6220.10.7.2021 z dnia 30-12-2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Dąbie w ciągu drogi powiatowej Nr 1181R Radomyśl Wielki – Dąbie – Przeryty Bór w km 3+567 wraz z przebudową i rozbudową drogi powiatowej na dojazdach do mostu (km rzeki 24+810)".

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki w godzinach pracy urzędu. Odpis decyzji podlega ponadto udostępnieniu na wniosek strony na zasadach określonych w art. 49b § 1 k.p.a., z zastrzeżeniem art. 35 § 5 k.p.a.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie zaś art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) na stronie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomyslwielki.pl), poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim oraz w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Dąbie.

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Burmistrza Radomyśla Wielkiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). Wniesienie odwołania  w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 30-12-2021r.

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

30 grudnia 2021