Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego

dotyczące wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji pn: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dąbrówka Wisłocka (II), gmina Radomyśl Wielki.

             BURMISTRZ

      Radomyśla Wielkiego

Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki

              powiat mielecki                                                      

OŚiGK.I.6220.9.27.2020                                                                                                                         

Radomyśl Wielki dnia 21-01-2022r.

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

I. Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm. - cyt. dalej jako „UUOŚ”) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 21-01-2022r. wydana została decyzja znak: OŚiGK.I.6220.9.26.2020  o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dąbrówka Wisłocka (II), gmina Radomyśl Wielki”. 

Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na terenie działek nr ewid.: 123/1, 474/15, 474/60, 474/61, 900/1, 900/3, 904/1, 904/2, 905, 902/1, 902/2, 904/3, 906/2, 910, 911/2, 912, 913, 914, 921, 922/1, 923/3, 923/4, 924/1, 926/2, 927, 928/2, 929, 937/2, 938/2, 939, 940, 941/2, 942/1, 942/4, 943, 950, 951, 952/1, 953/1, 954/1, 967/1, 967/2, 970, 975, 979, 981, 990, 995, 996/2, 999, 1002/1, 1002/3, 1002/4, 1003, 964, 1043/13, 1043/14, 1043/15, 1043/18, 1045/3, 1045/4, 1048/7, 1048/8, 1048/12, 1092/1, 1092/2, 1092/3, 1093/2, 1094/2, 1095/2, 1096/2, 1096/4, 1097/2, 1097/4, 1098/2, 1100/2, 1100/4, 1101/4, 1102/1, 1101/6, 1101/7, 1102/2, 1103/4, 1105/10, 1321, 1322, 1360/7, 1384/2, 1385/4, 1386/2, 1498/7, 1498/8, 1498/13, 1498/19, 1505/2, 1510/2, 1515/2, 1516, 1519/1, 1519/2, 1551, 1556, 1571/1, 1571/2, 1572/1, 1572/2, 1574, 1590/1, 1590/2, 1590/3, 1590/4, 1591, 1592/1, 1592/2, 1605, 1606/1, 1606/3, 1606/4, 1608, 1609 położonych w miejscowości Dąbrówka Wisłocka.

Decyzja ta została wydana na wniosek: Gminy Radomyśl Wielki, Rynek 32 39-310 Radomyśl Wielki.

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy (w tym z uzgodnieniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Dyrektora Zarządu Zlewni w Sandomierzu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu) można zapoznać się na zasadach udostępniania informacji o środowisku określonych w UUOŚ, w szczególności jest to możliwe w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki w godzinach pracy urzędu.

Dnia 21-01-2022r. treść ww. decyzji została udostępniona na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim.

II. Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 – cyt. dalej jako „k.p.a.”) w związku z art. 74 ust. 3 UUOŚ zawiadamia się wszystkie strony o wydaniu decyzji znak: OŚiGK.I.6220.9.26.2020 z dnia 21-01-2022r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, przepompowniami ścieków i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dąbrówka Wisłocka (II), gmina Radomyśl Wielki”. 

Z treścią ww. decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki w godzinach pracy urzędu. Odpis decyzji podlega ponadto udostępnieniu na wniosek strony na zasadach określonych w art. 49b § 1 k.p.a.,  z zastrzeżeniem art. 35 § 5 k.p.a.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 UUOŚ jeżeli liczba stron postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub innego postępowania dotyczącego tej decyzji przekracza 10 stosuje się przepis art. 49 k.p.a.. Zgodnie z art. 49 k.p.a. zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomysl.bip.2.ires.pl/ogloszenia/) na stronie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (http://radomyslwielki.pl)  oraz poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w miejscu planowanego przedsięwzięcia w miejscowości Dąbrówka Wisłocka.

Od powyższej decyzji przysługuje stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu, za pośrednictwem Burmistrza Radomyśla Wielkiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art.127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 k.p.a.). Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji (art. 130 § 2 k.p.a.).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania, składając stosowne oświadczenie organowi, który decyzję wydał, nie później niż w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127a § 1 k.p.a.).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 k.p.a.). Skutkiem zrzeczenia się odwołania jest niemożność zaskarżenia decyzji do organu odwoławczego i wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli jest zgodna z żądaniem wszystkich stron lub jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania (art. 130 § 4 k.p.a.).

Obwieszczenie nastąpiło dnia: 21-01-2022r.

Z up. Burmistrza

/-/ Piotr Stachowicz

Kierownik Wydziału OŚiGK

21 stycznia 2022