Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z 21 styczeń 2022

o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Ruda, gm. Radomyśl Wielki. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na działkach nr 512, 555/1, 575/2, 576, 577, 578/1, 578/2, 578/3, 579, 580, 581, 586, 792, 804, 805, 807, 809, 810, 811, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 833/1, 833/2, 834, 835/3, 837, 840, 841, 843, 848/1, 848/4, 849/1, 850, 856/1, 857/2, 858/2, 859, 860, 882/2, 882/3, 946, 1448, 1450, 1551/1, 1551/3, 1551/4, 1552/3, 1553, 1554, 1555, 1556, 1559/7, 1559/5, 1561, 1562, 1564/4, 1574, 1575, 1577, 1582, 1583, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589/2, 1595, 1596/4, 1597, 1598, 1603, 1604, 1605, 1615, 1617/1, 1617/2, 1618, 1619, 1620, 1622, 1623, 1624, 1625, 1630, 1632, 1635, 1636, 1637, 1641, 1643, 1649 położonych w Rudzie, gmina Radomyśl Wielki.

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

 

BI.II.6733.8.2022.JJ                                                             Radomyśl Wielki 2022-01-21     

 

OBWIESZCZENIE

 

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2021r., poz. 735)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 741),

Burmistrz Radomyśla Wielkiego  informuje:

że w dniu  20-01-2022 r. zostało wszczęte na wniosek: Gmina Radomyśl Wielki, postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania  inwestycyjnego pod nazwą: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Ruda, gm. Radomyśl Wielki. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie na działkach nr 512, 555/1, 575/2, 576, 577, 578/1, 578/2, 578/3, 579, 580, 581, 586, 792, 804, 805, 807, 809, 810, 811, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 833/1, 833/2, 834, 835/3, 837, 840, 841, 843, 848/1, 848/4, 849/1, 850, 856/1, 857/2, 858/2, 859, 860, 882/2, 882/3, 946, 1448, 1450, 1551/1, 1551/3, 1551/4, 1552/3, 1553, 1554, 1555, 1556, 1559/7, 1559/5, 1561, 1562, 1564/4, 1574, 1575, 1577, 1582, 1583, 1585, 1586, 1587, 1588, 1589/2, 1595, 1596/4, 1597, 1598, 1603, 1604, 1605, 1615, 1617/1, 1617/2, 1618, 1619, 1620, 1622, 1623, 1624, 1625, 1630, 1632, 1635, 1636, 1637, 1641, 1643, 1649 położonych w Rudzie, gmina Radomyśl Wielki. Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z wyżej wymienioną decyzją oraz dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 7 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 7.30-15.30, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: j.jagoda@radomyslwielki.pl.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu 21-01-2022 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Ruda a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

INSPEKTOR

/-/ mgr inż. Jarosław Jagoda

21 stycznia 2022