Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

W dniu 24-01-2022r. zostało wszczęte na wniosek : Gminy Radomyśl Wielki 39-310 Radomyśl Wielki, Rynek 32 postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i oczyszczalnią ścieków w miejscowości Dąbrówka Wisłocka - gm. Radomyśl Wielki

                                                                            Radomyśl   Wielki  dnia 27- 01-2022r.

BI. II 6733.  9 .  2022

                                 

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów opiniujących

Stosownie do art. 10 § 1 i art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego  ( tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 735t.j.  ), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z  2021 r. poz. 741 j.t. )

BURMISTRZ    RADOMYŚLA   WIELKIEGO

obwieszcza:

I. że w dniu 24-01-2022r. zostało wszczęte na wniosek :   Gminy  Radomyśl Wielki  39-310 Radomyśl Wielki  , Rynek 32  postępowanie  w sprawie  ustalenia lokalizacji   inwestycji  celu publicznego  dla  inwestycji obejmującej: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków i oczyszczalnią ścieków  na działkach nt ewid.

123/1, 474/60, 474/61, 900/1, 900/3, 905, 904/3, 910, 911/2, 912, 921, 922/1, 923/3, 923/4, 924/1, 924/3, 926/2, 927, 928/2, 929, 937/2, 938/2, 939, 942/1, 942/4, 943, 950, 951, 952/1, 953/1, 954/1, 967/2, 970, 981, 990, 995, 996/2, 999, 1002/1, 1002/3, 1002/4, 1003, 1043/14, 1043/15, 1045/4, 1048/7, 1048/12, 1092/2, 1092/3, 1093/2, 1094/2, 1095/2, 1096/2, 1096/4, 1097/4, 1098/2, 1100/4, 1101/4, 1101/6, 1101/7, 1103/4, 1360/7, 1385/4, 1386/2, 1498/7, 1498/8, 1498/13, 1510/5, 1510/6, 1510/8, 1519/1, 1519/2, 1551, 1556, 1571/2, 1572/1, 1572/2, 1574, 1590/1, 1590/2, 1590/3, 1590/4, 1591, 1592/1, 1592/2, 1605, 1606/1, 1606/4, 1608, 1609 położonych   w miejscowości Dąbrówka Wisłocka  - gm. Radomyśl Wielki

Zawiadamia się strony postępowania poprzez  obwieszczenia umieszczone na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim   oraz  w  miejscowości Dąbrówka Wisłocka    -  Gmina Radomyśl Wielki .

Zainteresowani mogą zapoznać się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy w Urzędzie Miejskim  w Radomyślu Wielkim, pokój nr 3 w ciągu 7 dni od dnia 4-04-2017r.  w godzinach pracy Urzędu  lub  telefonicznie (14) 6807053.

II. Jednocześnie informuje się , że zgodnie z art. 106 K.PA   ,  w związku z art. 53 ust. 1 i 4  pkt od 1-15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2021r. poz. 741 ) wystąpiono o uzgodnienie projektu decyzji wraz z załącznikami graficznymi dla przedmiotowego przedsięwzięcia do organów opiniujących i uzgadniających.

 

ZAWIESZONO

na tablicy ogłoszeń

dnia 27-01-2022r.

ZDJĘTO

dnia ………………………….

Podpis …………………………….

Burmistrz  Radomyśla  Wielkiego

/-/ inż. Józef  Rybiński

 

  1. Tablica   ogłoszeń w  miejscowości Dąbrówka Wisłocka   .        
  2. Tablica  ogłoszeń w Urzędzie  Miejskim w Radomyślu Wielkim
  3. a/a
28 stycznia 2022