Obwieszczenie Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 10 luty 2022 r.

o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej: Przyłącz energetyczny kablowy śN i nN wraz z stacją transformatorową, słupem rozłącznikowym oraz złączem kablowym nN na działkach nr: 819/2, 819/3, 819/4 do zasilania budynku gospodarczego na działce nr 819/3 w miejscowości DULCZA WIELKA, Gmina Radomyśl Wielki.

BURMISTRZ

RADOMYŚLA WIELKIEGO

Rynek 32

39-310 Radomyśl Wielki

BI.II.6733.35.2021.JJ                                                          Radomyśl Wielki 2022-02-10

 

OBWIESZCZENIE

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. 2021r., poz. 735)  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021r., poz. 741),

Burmistrz Radomyśla Wielkiego  informuje:

że w dniu  10-02-2022 r. zostało wszczęte na wniosek: Tauron Dystrybucja S.A. działającej przez pełnomocnika Dul Grzegorz postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak BI.II.6730.35.2021.JJ z dnia 10.11.2021r. dla inwestycji obejmującej: Przyłącz energetyczny kablowy śN i nN wraz z stacją transformatorową, słupem rozłącznikowym oraz złączem kablowym nN na działkach nr: 819/2, 819/3, 819/4 do zasilania budynku gospodarczego na działce nr 819/3 w miejscowości DULCZA WIELKA, Gmina Radomyśl Wielki.

Zmiana dotyczy określonej w sentencji decyzji nazwy zamierzenia inwestycyjnego, która brzmi: Sieć energetyczna kablowa ŚN wraz ze stacją transformatorową, słupem rozłącznikowym ŚN oraz przyłączem energetycznym kablowym nN zakończonego złączem kablowym nN na działkach nr: 819/2, 819/3, 819/4 do zasilania budynku gospodarczego na działce nr 819/3 w miejscowości DULCZA WIELKA, Gmina Radomyśl Wielki

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z  dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie 7 dni w  Urzędzie Miejskim w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, pokój nr 3, w godz. 7.30 - 15.30, tel. 14 680-70-53 lub pocztą elektroniczną na adres: j.jagoda@radomyslwielki.pl.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego niniejsze obwieszczenie podane do publicznej wiadomości uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości w dniu  10-02-2022 r. poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim, w miejscowości Dulcza Wielka a także na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim (www.radomyslwielki.pl).

/-/ Z up. Burmistrza

                                                                                          mgr inż. Jarosław Jagoda

                                                                                                    Inspektor

10 lutego 2022